นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน นครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 6.2 4 ล้านไร่ ดินมีลักษณะ แตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินคละ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ เพาะปลูกไม้ ยืนต้น ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขตอําเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง และอําเภอท่าศาลา รองลงมาเป็นพื้นที่ดินเหมาะแก่การทํานาทั่วไป ลักษณะของดิน มีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติหลากหลาย จนมีทรัพยากรดินที่แตกต่างกันถึง 7 กลุ่มคือ

ตารางแสดงทรัพยากรดินกลุ่มต่าง ๆ
ลักษณะดิน พื้นที่ (ไร่) สัดส่วนร้อยละ เขตพื้นที่/อำเภอ
  1. กลุ่มดินนา 1,992,084 31.16 ทุกอำเภอ ยกเว้นลานสกา พิปูน ฉวาง ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน
  2. ดินทราย 112,516 1.77 อำเภอเมือง ขนอม ท่าศาลา ชะอวด
  3. ดินตื่น 173,042 2.72 พื้นที่บางส่วนของอำเภอฉวาง ทุ่งสง ถ้ำพรรณรา ทั่งใหญ่ บางขัน ทุ่งสง ชะอวด นาบอน และร่อนพิบูลย์
  4. กลุ่มดินคละ 2,303,230 36.42 ทุกอำเภอ ยกเว้น ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่
  5. กลุ่มดินมีสภาพเป็นกรด 104,041 2.19 ร่อนพิบูลย์ หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด ท่าศาลา เฉลิมพระเกียรติ
  6. กลุ่มดินพรุ 15,996 1.67 หัวไทร ชะอวด เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ
  7. พื้นที่ภูเขา 1,564,600 24.62 ทุกอำเภอ ยกเว้น ทุ่งใหญ่ ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ บางขัน
    ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่เป็นดินลาดชันเชิงซ้อนตามป่าเขาต้นน้ำ ประมาณหนึ่งในสามแล้ว อีกหนึ่งในสามเป็นสภาพต่าง ๆ ที่สามารถทําสวนได้ดี ดินเป็นกรด ดินทรายจัด และอีกเกือบหนึ่งในสามเป็นดินเหนียวทํานา คงมีเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถ ใช้สอยในเชิงการเกษตรได้ แต่ก็เป็นความหลากหลาย

ตารางแสดงลักษณะดินกับการใช้สอย
ที่ ลักษณะดิน สัดส่วน การใช้สอย
1.   ลาดชันเชิงซ้อน 36.77   ป่า, ต้นน้ำ
2.   เหนียว 28.41   น้ำขังหน้าฝน, ทำนาดำ
3.   ดินดี 25.19   สวนต่าง ๆ
4.   ปนทราย 3.15   สวนยางพารา
5.   ทรายจัด 2.15   สวนมะพร้าว, ทุ่งหญ้า
6.   ร่วนเหนียว 1.66   ป่าละเมาะ, เลี้ยงสัตว์
7.   อินทรีย์ 1.65   ลุ่มต่ำ น้ำขัง ป่าพรุ
8.   เลนน้ำทะเลท่วมถึง 0.65   ชายเลน ป่าชายเลน
    ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน

ในปีงบประมาณ 2544 สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมปริมาณงาน (ทุก เรื่อง) 70,472 ราย และงานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมทุกประเภท
จำนวนเอกสารสิทธิ
1. โฉนดที่ดิน ทั้งหมด จำนวน 318,662 แปลง 	เนื้อที่ 	976,912-2-67	ไร่
2. น.ส.3 ก. จำนวน 273,670 แปลง 		เนื้อที่ 	1,257,493-2-38	ไร่
3. น.ส.3 ธรรมดา จำนวน 109,776 แปลง 	เนื้อที่ 	666,135-2-58	ไร่
4. ใบจอง จำนวน 461 แปลง 		เนื้อที่ 	7,184-1-88		ไร่

ที่มา : สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลการใช้ดิน จังหวัดนครศรีะรรมราช 6,214,064 ไร่ เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,062,459 ไร่ เนื้อที่ป่าไม้ 1,126,287.50 ไร่ พื้นที่ไม่จำแนก 2,015,317,.50 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร แยกออกเป็น พื้นที่อยู่อาศัย 87,542 ไร่ พื้นที่นา 1,039,694 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 13,801 ไร่ พื้นที่ไม้ผล และพื้นที่ไม้ยืนต้น 1,629,594 ไร่ พื้นที่สวนผักและไม้ดอก 17,912 ไร่ พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,308 ไร่ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า 272,608 ไร่ รวม 3,026,459 ไร่ หมายเหตุ 625 ไร่ เท่ากับเนื้อที่ 1 ตารางกิโลเมตร

ทรัพยากรป่าไม้

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้มากจังหวัดหนึ่ง มีทั้งเป็นป่าเขตภูเขา เนินเขา ป่าบริเวณที่ราบและป่าชายเลนริมฝั่งทะเล สามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานได้ดังนี้

		สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านป่าไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อุทยานแห่งชาติ		4 	แห่ง	เนื้อที่	564,000		ไร่
     1.1 ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ	12 	ป่า	เนื้อที่ 	257,255		ไร่
     1.2 ทับซ้อนป่าไม้ถาวร		6	ป่า	เนื้อที่ 	306,745		ไร่ 

2. ป่าสงวนแห่งชาติ 69 ป่า เนื้อที่ 1,924,654 ไร่ 2.1 ป่าสงวนแห่งชาติแยกตามชนิดป่า 2.1.1 ป่าดงดิบ (ดิบชื้น, ดิบเขา ) เนื้อที่ 1,673,986.50 ไร่ 2.1.2 ป่าพรุ 4 ป่า เนื้อที่ 165,825.50 ไร่ 2.1.3 ป่าชายเลน ป่าชายหาด 9 ป่า เนื้อที่ 84,842 ไร่ 2.2 ป่าสงวนแห่งชาติที่มอบให้ ส.ป.ก. 57 ป่า เนื้อที่ 735,333 ไร่ 2.3 ป่าสงวนแห่งชาติที่คืนกรมป่าไม้ เนื้อที่ 207,977 ไร่ 2.4 ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้ดูแลรับผิดชอบตาม กฎหมาย (หักพื้นที่ที่มอบให้ ส.ป.ก. แล้ว) เนื้อที่ 1,3797,298 ไร่ 2.5 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 57,687 ไร่

3. พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 88 ป่า เนื้อที่ 2,005,133.75 ไร่

4. พื้นที่ป่าชายเลน (จำแนกเขตการใช้ที่ดิน) เนื้อที่ 135,106.25 ไร่

5.พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง เนื้อที่ 222,756 ไร่

6. พื้นที่ป่าไม้ที่คงสภาพป่าจากการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม คิดเป็น 18.28% ของเนื้อที่จังหวัด (ข้อมูลปี 2543) เนื้อที่ 1,136,278.50 ไร่ 6.1 ป่าดงดิบ เนื้อที่ 956,662.50 ไร่ 6.2 ป่าพรุ เนื้อที่ 96,137.50 ไร่ 6.3 ป่าชายเลน เนื้อที่ 61,718.75 ไร่ 6.4 ป่าไผ่ เนื้อที่ 6,550 ไร่ 6.5 ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ เนื้อที่ 15,218.75 ไร่ 7. พื้นที่สวนยางพารา เนื้อที่ 1,406,106.25 ไร่ หมายเหตุ 1. พื้นที่ป่าไม้ที่คงสภาพป่าทั้งประเทศ เนื้อที่ 172,049.99 ตร.กม. คิดเป็น 33.40% ของเนื้อที่ประเทศ (ข้อมูลปี 2543) 2. พื้นที่ป่าไม้ที่คงสภาพป่าของภาคใต้ เนื้อที่ 17,378.12 ตร.กม. คิดเป็น 24.34% ของเนื้อที่ภาคใต้ (ข้อมูลปี 2543) 3.พื้นที่ป่าไม้ที่คงสภาพป่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 1,136,287.50 ไร่ คิดเป็น 18.28% ของเนื้อที่จังหวัด(6,214,064ไร่) (ข้อมูลปี 2541) ที่มา : สำนักงานป่าไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2544

 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197