QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ (29 ต.ค 2557)
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ กรมประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลารับสมัครผู้ที่สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ผู้ประกาศรายการวิทยุ และโทรทัศน์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผ (29 ต.ค 2557)
     ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการฝึกอบรม สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 ต.ค 2557)
     ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การลดความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมอาคา (29 ต.ค 2557)
     ด้วยในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมนำเรือออกมาร่วมลอยก (28 ต.ค 2557)