QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มูลนิธิไทยรัฐ ประกวดวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ (25 ส.ค 2559)
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2560 หัวข้อ "รักตัว" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธ (25 ส.ค 2559)
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน ๔ อัตรา (23 ส.ค 2559)
     กรมพลศึกษาจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทน (22 ส.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบริหารจัดการ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ (18 ส.ค 2559)