QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับผู้จบ ม.๖ ปวช. และปวส (03 มี.ค 2558)
     สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ใ (03 มี.ค 2558)
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( (03 มี.ค 2558)
     กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (03 มี.ค 2558)
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กำหนดจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน “๒๐ ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช” ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (03 มี.ค 2558)