QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและปฏิบัติตาม (24 พ.ย 2557)
     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้วันศุกร์ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน (24 พ.ย 2557)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (20 พ.ย 2557)
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร 4 สาขา (20 พ.ย 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ กำหนดจัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิมาราทอน (17 พ.ย 2557)