QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ค 2559)
     ด้วยโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากระบบควบคุมอัตโนมัติกับเคร (01 ก.ค 2559)
     สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นใช้งาน ประเภทรถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรร (01 ก.ค 2559)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา (01 ก.ค 2559)
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (01 ก.ค 2559)