QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบวัตกรรมสีเขียว เพื่อนำความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุ (19 พ.ค 2559)
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 (18 พ.ค 2559)
     กระทรวงการต่างประเทศคัดเลือกเยาวชนไทยไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาติ สมัยสามัญ (18 พ.ค 2559)
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ (17 พ.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (12 พ.ค 2559)