QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554

   นายธีระ มินทราศักดิ์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้มีการพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยการพัฒนาเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการผลผลิต การตลาดให้สอดคล้องสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้นและได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน กระตุ้นเร่งเร้าให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรอื่นๆ รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ อันดับ 1 นายนิพนธ์ ภู่วัฒนาพันธ์ อำเภอลานสกา, อันดับ 2 นายวิโรจน์ บุญวงศ์ อำเภอชะอวด และอันดับ3 นายเฉลิม ศรีเฉล้ม อำเภอช้างกลาง รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม ได้แก่ อันดับ1 นายอมรสิน ลำดับสังข์ อำเภอบางขัน อันดับ2 นางลัดดา สุดตานนท์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อันดับ3 นายปาน ชูพันธ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รางวัลที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ อันดับ1 นางวาสนา คชไกร อำเภอช้างกลาง อันดับ2 นายอำนาจ เหล่าคนดี อำเภอจุฬาภรณ์ อันดับ3 ว่าที่ร้อยตรีอุดม จรดพืช อำเภอลานสกา สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ อันดับ1 ด.ญ.ปทุมทิพย์ คชไกร อำเภอช้างกลาง อันดับ2 ด.ช.ศรีวิชญ์ จันทมาศ อำเภอจุฬาภรณ์ อันดับ3 ด.ญ.สุชาดา ศรีสุวรรณ อำเภอจุฬาภรณ์ ด้านสถาบันเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ อันดับ1 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอช้างกลาง อันดับ2 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทัศนาวลัย อำเภอจุฬาภรณ์ อันดับ3 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าช้าง อำเภอพระพรหม สำหรับ สถาบันเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ อันดับ1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้าท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อันดับ2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านเนินมวง อำเภอจุฬาภรณ์ อันดับ 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักฯ บ้านแก้วสุรกานต์ อำเภอลานสกา

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :29 ส.ค 2554 เวลา 21:02:28ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวสังคม
     นครศรีธรรมราช มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไฟป่า (06 มี.ค 2557)
     ตำรวจเมืองคอนจับ “เจ้ดาว”สาวประเภทสองพร้อม 2 เยาวชนคู่ขาตั้งแก๊งโจรกรรม จยย.ตามยึดของกลาง 11 คัน (06 มี.ค 2557)
     ทหารบกไทยและสิงคโปร์ฝึกร่วม ด้วยความเข้มแข็ง ทภ.4 ตรวจความพร้อมก่อน ผบ.ทบ.เปิดอย่างเป็นทางการ (06 มี.ค 2557)
     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิด งาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ ประจำปี 2557” 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (06 มี.ค 2557)
     ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ (06 มี.ค 2557)