อบต.อ่าวน้อย
   อบต.ลำพะยา
   อบต.กันตังใต้
   ทต.หัวไทร
   อบต.ทุ่งสง
   อบต.บ้านเนิน
   ทต.ทับสะแก
   อบต.ทรัพย์อนันต์
   อบต.นาวง
   อบต.ห้วยยูง