นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 ความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (วันที่ 1-15 ตุลาคม 2551)

 1. ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในเดือนสิงหาคม 2551 ลดลงร้อยละ 6.9
กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการรายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2551 ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของลูกจ้างในภาคการผลิตลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปี 2550 ร้อยละ 6.9 ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2551 ลูกจ้างในภาคการผลิตมีชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยคนละ 14.7 ชั่วโมง ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยสถิติการลดลงของชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาต่ำที่สุดคือในเดือนมีนาคม 2545 ที่ร้อยละ 9.1 สำหรับปัจจัยที่ทำให้ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาลดลงก็เนื่องจากการผลิตภายในประเทศลดลงในภาวะเศรษฐกิจขาลง

 

2. ข้อมูลประกันบำนาญกว่า 1 ล้านรายมีปัญหา นาย Yoichi Masuzoe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ กล่าวว่า ตรวจพบว่าบัญชีประกันบำนาญของลูกจ้างภาคเอกชนที่มีปัญหาจากความผิดพลาดของสำนักงานประกันสังคม มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงกว่า 1 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าที่เคยระบุไว้เนื่องจากพบว่ามีความผิดพลาดจากการแก้ไขบัญชีประกันบำนาญ 69,000 ราย ที่พบความผิดพลาดเมื่อเดือนกันยายน 2551 จากทั้งหมด 150 ล้านทะเบียนประกันบำนาญที่ใช้ระบบป้อนข้อมูลแบบออนไลน์ เนื่องจากป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อที่นายจ้างจะได้จ่ายเงินสมทบน้อยลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท สำหรับปัญหาเดิมที่พบตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ของทะเบียนประกันบำนาญ 1,439,000 ราย มีลักษณะสาเหตุของความผิดพลาดที่พบร่วมกัน คือ

- 156,000 ราย มีสาเหตุจากการลดอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานของลูกจ้างและการถอนลูกจ้าง

ออกจากระบบประกันสังคมมีขึ้นในวันเดียวกันหรือวันใกล้กัน

- 750,000 ราย มีสาเหตุจากการลดอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานของลูกจ้างลง 5 ระดับหรือมากกว่าขึ้นไป ซึ่งจะลดอัตราเงินสมทบลงถึงปีละ 150,000 เยน ซึ่งบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินอาจใช้วิธีการนี้เพื่อลดภาระที่ต้องช่วยจ่ายเงินสมทบในอัตราครึ่งหนึ่ง

- 533,000 รายมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานของลูกจ้างและยัง

มีผลใช้บังคับอยู่อย่างน้อยที่สุด 6 เดือนก่อนที่ลูกจ้างจะถอนจากระบบประกันบำนาญ มี 533,000 ราย

ทั้งนี้ ในจำนวน 1,439,000 รายที่มีปัญหา มีบางกรณีที่มีสาเหตุของปัญหาร่วมกันซึ่งเมื่อหักออก

แล้ว จำนวนทะเบียนที่มีปัญหา ก็ยังมากกว่า 1 ล้านราย และยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่นอีกในการบันทึกข้อมูลประกันบำนาญด้วยระบบออนไลน์ แต่ยังมิได้มีการนับจำนวนราย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขฯ จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ให้นายจ้างและลูกจ้างให้ข้อมูลหากพบข้อผิดพลาด และตั้งแต่หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2551 สำนักงานประกันสังคมจะไปเยี่ยมบ้านผู้รับเงินบำนาญ 20,000 คน ที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาจากระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

 

3. คนชรายังคงค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ผู้สูงอายุวัย 70 ปีขึ้นไปกว่า 150,000 คน ได้รับหนังสือเตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพแบบเดิมที่บังคับใช้รวมกันกับลูกจ้างภาคเอกชนราวร้อยละ 20 ของผู้อยู่ในบังคับกองทุนประกันสุขภาพไม่ได้ชำระเงินสมทบ ทำให้ยุ่งยากในการคำนวณเงินประโยชน์ทดแทนค่ารักษาพยาบาล ภายใต้แผนงานด้านประกันสังคมของผู้สูงวัย 70 ปีขึ้นไปที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ซึ่งใช้วิธีการหักเงินสมทบโดยอัตโนมัติจากเงินบำนาญ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม 2551 ได้แก่ 29 เมืองใน 5 จังหวัด และ 14 เขตในกรุงโตเกียวด้วย เนื่องจากยังไม่พร้อม ซึ่งคนชราในเขตพื้นที่ดังกล่าว ต้องชำระเงินสมทบให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2551 และตั้งแต่เดือนตุลาคม2551 เป็นต้นไปจะหักเงินสมทบจากเงินบำนาญ

 

4. กลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นเสนอให้เพิ่มการรับแรงงานต่างชาติ สหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น Nippon Keidanren องค์กรธุรกิจที่มีบทบาทที่สุด เสนอว่าญี่ปุ่นควรเพิ่มการรับแรงงานต่างชาติเพื่อทำงานในสาขา

สวัสดิการ การผลิต การก่อสร้าง และเกษตรกรรม เพื่อชดเชยภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นยังไม่เปิดรับแรงงานต่างชาติที่ไร้ฝีมือมาทำงานในสาขาดังกล่าว แต่ Nippon Keidanren เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานฝีมือระดับกลาง ทั้งนี้ควรเปิดรับแรงงานต่างชาติในสาขาประมง และขนส่งด้วยNippon Keidanren เสนอด้วยว่า ญี่ปุ่นควรเปิดรับแรงงานไร้ฝีมือ รวมทั้งรับนักศึกษาต่างชาติ

มากขึ้น และจัดสภาพสังคมที่เอื้ออำนวยให้คนต่างชาติพำนักในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานได้อย่างปกติสุข โดยใช้มาตรการการให้ความมั่นคงทางกฎหมาย และสนับสนุนให้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม Nippon Keidanren มีความเห็นเช่นเดียวกับรัฐบาลที่เปิดu3619 .ับเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือ ในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และครูสอนภาษาอังกฤษทั้งนี้ ข้อเสนอนี้เน้นสภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงของญี่ปุ่น ปัจจุบันญี่ปุ่นมี


ประชากร
128 ล้านคน และคาดว่าจะลดลงราวร้อยละ 30 เป็นราว 90 ล้านในในอีก 50 ปีข้างหน้า และจะมี
อัตราส่วนประชากรในช่วงวัย 15 - 64 ปี 1.3 คนต่อประชากรวัย 65 ปีขึ้นไป 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 ที่มีอัตราส่วน 3.3 คนต่อ 1 คน ซึ่งภาคธุรกิจต่างกังวลเกี่ยวกับภาวะประชากรชราดังกล่าว

ขณะนี้รัฐบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ในสาขาสวัสดิการ และเริ่มต้นรับแรงงานต่างชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้ข้อตกลงกับอินโดนีเซีย ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานนางพยาบาลและผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซีย 208 คน ในเดือนสิงหาคม 2551 และประมาณการจากฐานข้อมูลในปัจจุบันว่าในปี 2598 ญี่ปุ่นจะต้องการแรงงานนางพยาบาลและผู้อนุบาลถึง 1.8 ล้านคน กล่าวโดยสรุป Nippon Keidanren เห็นว่านอกจากแรงงานฝีมือระดับกลาง ญี่ปุ่นยังต้องเปิดรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือด้วย ซึ่ง Nippon Keidanren จะยื่นข้อเสนอนี้ต่อรัฐบาล พรรคการเมือง และองค์กรต่างๆซึ่งถือเป็นข้อเสนอจากองค์กรธุรกิจที่ทรงพลังที่สุดของญี่ปุ่น

โดยคุณ เชาว์ เต็มรักษ์ 119.42.86.244 [03-11-2008 15:11:47]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .



หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
  



 


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197