นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุเมืองนคร

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุเมืองนครฯ สุดอลังการ

                          เพื่อความเป็นสิริมงคลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า 51 รับปีใหม่ 52

 

            “นครศรีธรรมราช”ได้รับการยกย่องมาตั้งแต่โบราณว่าเป็น“นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” บ่งบอกถึงความเป็นเมืองพระ หรือเมืองแห่งธรรมะได้เป็นอย่างดี  ดั่งคำขวัญประจำเมืองที่ว่า”เมืองประวัติศาสตร์ ประธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”

            นครศรีธรรมราช  ในอดีตเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นศูนย์กลางด้านการค้าขายที่หลายประเทศทั้งในเอเซีย และยุโรปรู้จักและติดต่อสัมพันธไมตรีทำการค้ากันโดยตรง เช่น โปรตุเกส ฝรั่งเศล ฮอลันดา สเปน  จีน อินเดีย เป็นต้น  โดยนานาอารยะประเทศเหล่านั้นรู้จักและเรียกเมืองนครศรีธรรมราชในหลาย ๆ ชื่อ เช่น เมืองศิริธรรมนคร  ตามพรลิงค์  ลิกอร์ เป็นต้น โดยในปัจจุบันยังมีหลักฐานการติดต่อค้าขายและด้านอื่น ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น  ว่ากันว่าแม้แต่ในประเทศไทยตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันหากเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า ”นคร” ก็จะหมายถึงนครศรีธรรมราชในปัจจุบันในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุชื่อย่อคำว่า”นครฯ”ไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึง”นครศรีธรรมราช”

            การเขียนชื่อย่อของนครศรีธรรมราชในปัจจุบันทั้งในองค์กรภาคเอกชนหรือแม้แต่ในหน่วยงานภาครัฐเองมักจะเขียนว่า”นครศรีฯ”แต่ความจริงเขียนชื่อย่อนครศรีธรรมราชที่ถูกต้องจึงต้องเขียนว่า”นครฯ”

             นอกจากนครศรีธรรมราชจะเป็นศูนย์กลางการค้าขายแล้วยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จนมีการยกย่องนครศรีธรรมราชเป็น”นครแห่งการเรียนรู้” รวมทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งในอดีตเป็นการคมนาคมขนส่งทางทางหรือทางเรือเป็นหลัก ...โดยเฉพาะการเป็นเมืองศูนย์กลางพุทธศาสนา ที่ว่ากันว่าพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและดินแดนสุวรรณภูมิครั้งแรกที่นครศรีธรรมราช  โดยมีหลักฐานทางโบราณสถานที่เป็นเครื่องยันมากมาย โดยเฉพาะ”องค์พระบรมธาตุเจดีย์” ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งพระทัตธาตุ ”พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย” ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาพุทธศาสนาไว้ข้างใน 

            พระบรมธาตุเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองมีจุดที่น่าสนใจศึกษาคือเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่มียอดเป็นทองคำเหลืองอร่าม สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ๆ นับร้อยไมล์ ..ซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำนี่เองที่เปรียบเสมือนคำอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งของนครศรีธรรมราช ซึ่งหากพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด สามารถอธิบายยืนยันคำว่า”นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม”ได้เป็นอย่างดี

            “เมือง12 นักษัตร” ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกนครศรีธรรมราช เนื่องจากในอดีตนครศรีธรรมราชมีเมืองบริวารหรือที่เรียกว่าเป็นเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราชมากถึง 12 เมือง คือ 1. เมืองสายบุรี ใช้ตราหนู (ชวด) 2. เมืองปัตตานี ใช้ตราวัว (ฉลู) 3. เมืองกะลันตัน ใช้ตราเสือ (ขาล) 4. เมืองปะหัง ใช้ตรากระต่าย (เถาะ) 5. เมืองไทรบุรี ใช้ตรางูใหญ่ (มะโรง) 6. เมืองพัทลุง ใช้ตรางูเล็ก (มะเส็ง) 7. เมืองตรัง ใช้ตราม้า (มะเมีย) 8. เมืองชุมพร ใช้ตราแพะ (มะแม) 9. เมืองบันไทยเสมอ ใช้ตราลิง (วอก) 10. เมืองสงขลา ใช้ตราไก่ (ระกา) 11. เมืองตะกั่วป่า ใช้ตราหมา (จอ) และ12 เมืองกระ (บุรี) ใช้ตราหมู (กุน)

            “นครศรีธรรมราชใช้ตราสัญลักษณ์12 นักษัตรเป็นตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจนถึงปัจจุบันนี้ หรือที่เรียกว่า”ตรา 12 ราศรี “ นั้นเอง

            ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นการในอดีตการที่จะได้เมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราชนั้นจะต้องมีการทำสงคราม ยกทัพไปเข่นฆ่าหรือที่เรียกว่า”ตีเมืองขึ้น” กันทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่เมืองบริวาร 12 เมืองที่นครศรีธรรมราชได้มานั้นไม่มีการยกทัพทำสงครามตีเมืองขึ้นแต่อย่างใด แต่ได้มาด้วยบารมีของพระบรมธาตุเจดีย์ที่แผ่ไพศาลทำให้นครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง  เมือง12 เมืองเหล่านั้นจึงยินยอมเป็นเมืองบริวารของนครศรีธรรมราชด้วยความสมัครใจ เพื่อจะได้รับอิทธิพลแห่งบารมีของพระบรมธาตุเจดีย์บ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งเช่นเดียวกับนครศรีธรรมราชนั้นเอง และนี่คือที่มาของคำยกย่องว่า ”นครศรีธรรมราช นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม”ชาวพุทธทั่วโลกต่างเชื่อว่า” “เกิดมาหนึ่งชาติขอกราบพระบรมธาตุเมืองนครหรือเกิดมาทั้งทีขอได้มีโอกาสกราบพระธาตุเมืองนคร”

            ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดกิจกรรมสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของนครศรีธรรมราชหรือเรียกว่า”งานประเพณี จึงมักจะเป็นงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับพระบรมธาตุเจดีย์ และพุทธศาสนาเป็นหลัก เช่น มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ,วิสาขบูชา บุญสารทเดือนสิบ มหาสงกรานต์ ให้ทานไฟ เป็นต้น

            โดยในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนและบ้านเมือง และยังส่งเสริมการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว การขอขมาพระบรมธาตุ และที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากบารมีของพระบรมธาตุเจดีย์ กิจกรรมดังกล่าวคือ เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ  “เกิดมาหนึ่งชาติขอกราบพระบรมธาตุเมืองนคร”

             นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดโครงการเดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในปีนี้กำหนดจัดขึ้นขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 1 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงปีใหม่ และเพื่อให้ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวและบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ทั้งนี้กิจกรรมการเดินวิ่งจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่เป็นโบราณสถานตั้งอยู่รวม 9 แห่ง ประกอบด้วย พระบรมธาตุเจดีย์  ศาลพระเสื้อเมือง หอพระพุทธสิหิงค์ หอพระอิศวร วัดเสมาเมือง อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระบรมรูปรัชกาลที่ 5  ศาลหลักเมือง และหอพระนารายณ์ ในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลนี้มืดฟ้ามัวดินหลายหมื่นคน

            ในขณะที่นายสุทธิ ศิลมัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จุดสตาร์ทบริเวณถนนราชดำเนินหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยเริ่มปล่อยตัวในเวลา 23.09 น.วันที่ 31 ธนวาคม 2551 ซึ่งจะมีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมสาดประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ร่วมเดิน-วิ่งทุกคนทั้งที่บริเวณจุดสตาร์ทและจุดผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่ง เมื่อทุกคนเข้าสู่เส้นชัยหมดแล้ว พระเทพวินยาพร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จะกล่าวสัมโมทนียคาถา จากนั้นจะร่วมนับถอยหลังหรือ”เคาท์ดาว” เข้าสู่ศักราชใหม่ พ.ศ. 2552  ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีกิจกรรมบนเวทีกลางมากมาย

            ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สำนักข่าวนครโพสต์ ชมรมนักข่าวนครศรีธรรมราช โทร.075-320716,320227 ผู้สมัคร 5,000 ท่านแรกจะได้รับของระลึกเป็นพระบรมธาตุจำลองเนื้อนวโลหะลงยาบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุเจดีย์  และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับหัว นโม ซึ่งทั้งสองอย่างได้ผ่านพิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์  นอกจากนี้ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อยืดคอโปโลคนละ 1 ตัว และมีการจับรางวัลใหญ่สำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมนับ 1,000 รางวัล ค่าสมัครเพียงท่านละ 299 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-378046 ,075-342621. /////////////         .

 

ไพฑูรย์  อินทศิลา/นครศรีธรรมราช

โดยคุณ ไพฑูรย์ อินทศิลา 118.173.34.38 [26-12-2008 13:12:54]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197