นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
(11 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกพงษ์เทพ เทพประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในการประชุมเสวนาเพื่อให้ความรู้ ความใจ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น "ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A"
ขอบคุณข่าว http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7349


โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ เพ็งเจริญ หัวหน้าแกนนำคลองไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนจากตำบลพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าเส้นทางคลองไทยแนว 9 A จะพาดผ่าน ทั้ง 19 ตำบล ตลอดถึงผู้สังเกตการณ์จากจังหวัดพัทลุง ตรัง กระบี่ และสงขลา กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา

โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น "ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A" จากผู้เข้าร่วมเสวนาด้วย


สำหรับแนวทางการพัฒนาคลองไทย คือ โครงการขุดคลองเชื่อมต่อทะเลอันดามันและอ่าวไทย การศึกษาขั้นต้นความเป็นไปได้โครงการขุดคลองไทยควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 400 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 135 กิโลเมตร

โดยเริ่ม จาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีการพัฒนา 2 ฝั่งคลองให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและท่าเรือ เพื่อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวคลองไทยช่วยลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากเมื่อคลองไทยเกิดขึ้นพื้นที่ 2 ฝั่งคลองจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า ศูนย์กลางการเงินธนาคาร เพื่อเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้คลองไทยจะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทย สามารถร่นระยะเวลาในการขนส่งได้ประมาณ 2 วันโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาอีกทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางสู่ไทย นอกจากนี้กองทัพเรือยังสามารถเคลื่อนพลจากอ่าวไทยสู่อันดามันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือสามารถทำได้ทันท่วงทีอีกทั้งไม่ต้องเคลื่อนที่ผ่านน่านน้ำประเทศเพื่อบ้าน ไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า เรือประมงไทยสามารถจับปลาได้ 2 ฝั่งทะเลด้วย


ขณะที่จากการศึกษาข้อสงสัยหลายๆ ฝ่ายอย่างรอบด้านโดยเฉพาะประชาชนเกี่ยวกับคลองไทย ของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีข้อสงสัยและข้อห่วงใยในโครงการคลองไทยอยู่หลายประการ

ซึ่งจากกรายงานการศึกษาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนได้เขียนอธิบายถึงมาตรการที่จะนำมาใช้ในการลดผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ด้วยวิทยาการสมัยใหม่การป้องกันน้ำเค็มนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำประตูน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลลงสู่แหล่งน้ำจืด

การวางระบบชลประทานเพื่อรักษาระดับน้ำจืดให้พอเหมาะ หรือแม้กระทั่งการปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถอยู่ร่วมกับน้ำเค็มได้

สำหรับการชดเชยให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนั้น จะต้องได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม ซึ่งแบ่งเกณฑ์ในการชดเชยตามผลกระทบ คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ในแนวการขุด ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับค่าเวณคืนที่ดินพร้อมทั้งจะได้รับสิทธิในการย้ายเข้าไปอยู่ยังพื้นที่อยู่อาศัยที่ได้จัดเตรียมไว้ อีกทั้งจะได้สิทธิในการประกอบอาชีพโดยราคาที่ดินที่ใช้ในการเวณคืนนั้นต้องเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของที่ดิน

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจรของเรือ กลุ่มนี้จะไม่ถูกเวณคืน แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียง มลภาวะที่เรือสัญจรไปมา จึงสมควรได้รับการชดเชย และรวมไปถึงได้สิทธิในการประกอบอาชีพในเมืองใหม่ที่เกิดขึ้น

ขณะที่การย้ายถิ่นฐาน ตามการศึกษาน่าจะมีประชาชนอย่างน้อย 45,000 ครัวเรือนจะได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องย้ายถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ใหม่นั้น จะถูกทำขึ้นในรูปแบบของชุมชนอนุรักษ์

ซึ่งจะให้ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยได้เข้าไปอยู่และทำงานในเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการลดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล การกัดเซาตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย รวมถึงการรักษาแหล่งน้ำจืดในภาคใต้ด้วย


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดที่คาดว่าคลองไทยแนว 9 A จะพาดผ่านในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ 21 ตำบล 152 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอบางขัน 2 ตำบล อำเภอทุ่งสง 2 ตำบล อำเภอชะอวด 11 ตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ 4 ตำบล และอำเภอหัวไทร 2 ตำบล

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09:31 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197