QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
เกียวกับ สวท.
 
   
ที่ตั้ง
 
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 134 หมู่ที่  11  ถนนนครฯ-สงขลา  ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 0-7544-6000 โทรสาร 0-7544-6234 ห้องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม โทรศัพท์ 0-7532-3066 โทรศัพท์ร่วมรายการ 0-7535-4588 และ 0-7535-4589 และมีสถานีเครื่องส่งวิทยุระบบ  เอ.เอ็ม. ความถี่  639  กิโลเฮิร์ซ  ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการนาสาร  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 0-7534-2061
   
การให้บริการ
 
     ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 93.5 เม็กกะเฮิร์ซ
      กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ส่งกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง ท่าศาลา สิชล ฉวาง พรหมคีรี ปากพนัง พระพรหม เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร นบพิตำ  และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุง

     ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 639 กิโลเฮิร์ซ
     กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ส่งกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ได้เกือบทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี
   
บทบาทและหน้าที่
 
     1. เผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย การดำเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยราชการกับประชาชน และระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
     2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     3. ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ความจงรักภักดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บังเกิดประโยชน์ ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
     5. ผลิตสื่อวิทยุ และรายการที่ให้สาระความรู้ ความบันเทิงแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
     6. สนองตอบนโยบายของจังหวัด และหน่วยราชการภายในจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับจังหวัด หรือหน่วยราชการต่างๆภายในจังหวัด
     7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ หรือรัฐบาล รวมทั้งความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การเลือกตั้ง, สัญจรปลอดภัย,อุทกภัย , วาตภัย และภัยพิบัติ