QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
.::: ข่าวประกวดราคา :::..

  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิ (04 มิ.ย 2562)
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่ (31 พ.ค 2562)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน ๙,๒๖๕ แผ่น (31 พ.ค 2562)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งหมดความจำเป็นที่จะต้องใช (21 พ.ค 2562)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธ (21 พ.ค 2562)
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๒ หลัง ส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ (24 เม.ย 2562)
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (24 เม.ย 2562)
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ และครุภัณฑ (18 เม.ย 2562)
  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดซากอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น หลังคามุงสังกะสี จำนวน ๖ ห้อง ในที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอนอาคาร (18 เม.ย 2562)
   มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (09 เม.ย 2562)
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ รถยนต์ราชการจำนวน ๑ คันครั้งที่ ๒ (09 เม.ย 2562)
  นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เป็นรถข้าราชการ จำนวน ๑ คัน ๒ ครั้งที่ ๒ (03 เม.ย 2562)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม มีความประสงค์จะทำการ ประกวดโครงการสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสุทิน – คูนา (25 มี.ค 2562)
  ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกาศ ประมูลขายน้ำยางพาราสดสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขององค์การอุตสาหกรร (19 มี.ค 2562)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาชื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ slope ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ (19 มี.ค 2562)
  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน (05 มี.ค 2562)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด ที่อยู่ในความรับผิดของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน (05 มี.ค 2562)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (05 มี.ค 2562)
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการจัดทำเส้นทางเดินศึกษา (28 ก.พ 2562)
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน (28 ก.พ 2562)
  กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (26 ก.พ 2562)
  จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ๑๗,๒๐๐ แผ่น (26 ก.พ 2562)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการจะให้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๓๑๑/๒๐ ตั้งอยู่ถนนคลองทา ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (21 ก.พ 2562)
  กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ (21 ก.พ 2562)
  กรมทางหลง โดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักร ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๔ รายการ (11 ก.พ 2562)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑๓ รายการ ๑๑๒ หน่วยน (11 ก.พ 2562)
  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะส (31 ม.ค 2562)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดเค (31 ม.ค 2562)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการเรียกประมูลเช่าราคาพื้นที่เพื่อชำแหละ ซากสุกร จำนวน ๓ ล็อก ขนาดกว้างล็อกละ ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ที่บริเวณทุ่งท (31 ม.ค 2562)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นทรัพย์สินในความรับผิดชอบของกอง (31 ม.ค 2562)