QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ประวัติ
 
     สวท.นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2516ทำการส่งกระจายเสียงออกอากาศที่ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยใช้อาคารสำนักงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ติดกับห้องสมุดประชาชนเป็นสำนักงานชั่วคราวทำการส่งกระจายเสียงออกอากาศครั้งแรก ในระบบเอ.เอ็ม. ความถี่ 1,250 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ และระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 96 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 100 วัตต์ ต่อมาในปี 2518 ได้รับการจัดสรรเครื่องส่งระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 100 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และได้ทำการย้ายเครื่องส่งระบบ เอ.เอ็ม. ไปตั้งอยู่ที่ ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และได้ปรับปรุงเครื่องส่งระบบ เอ.เอ็ม. โดยเพิ่มกำลังส่งเป็น 20 กิโลวัตต์ ทำการส่งกระจายเสียงออกอากาศไปจนถึง ปี 2526 กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ที่บริเวณค่ายลูกเสือ (วัดร้างหัวมีนา) ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชและได้ย้ายสำนักงานและเครื่องส่งระบบ เอฟ.เอ็ม. มาทำการส่งกระจายเสียงออกอากาศตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

     ในส่วนของเครื่องส่งระบบ เอ.เอ็ม. ในปี 2529 ได้ย้ายจาก ต.กำแพงเซา ไปติดตั้งออกอากาศที่ศูนย์ราชการนาสาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ต่อมาในปี 2543 ได้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เครื่องส่งได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้มีการเปลี่ยนเครื่องส่งใหม่ จากระบบหลอดสูญญากาศ มาเป็นแบบโซลิตสเตจ ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ มาจนถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ขึ้นตรงกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการกระจายเสียงสื่อสารมวลชนของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทุก จังหวัดทั่ว ประเทศไทย เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน หรือระหว่างกลุ่มประชาชนด้วยกันโดยวิธีให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนฟื้นฐานของการสื่อสารสองทาง เพื่อให้เกิดผล คือความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ.
   
ระบบสารสนเทศ
 
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระบบสารสนเทศเป็นเว็บไซด์ข่าวนาม http://www.radio.nakhonsi.com  โดยได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546- ปัจจุบันมีผู้เข้าไปใช้บริการแล้วกว่า 256,900 ครั้ง มีระบบวิทยุกระจายเสียงออนไลน์(RadioOnNet) นาม http://region5.prd.go.th/radioonline/nakhon.htm โดยส่งสัญญานผ่านระบบ Lead line ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย(CAT)  ใช้ Sever ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ทำการออนไลน์ตั้งแต่เวลา  04.45 - 24.00 น. เป็นประจำทุกวัน   พร้อมกันนี้มีการติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Voip  จำนวน 2 เลขหมายไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ด้วย