QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
..::: Hot News :::..

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ๑ งาน ตำบลทุ่งใหญ่ (01 พ.ย 2559)
  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (05 ต.ค 2559)
  ชฟรอน จัดงานฉลองความสำเร็จ หลังจากช่วยพัฒนาใน 50 หมู่บ้านของจังหวัด (23 ก.ย 2559)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้ออาหารสัตว์ อาหารสด จำนวน ๑๒ รายกา (15 ก.ย 2559)
  กรมการจัดหางาน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (02 ก.ย 2559)
  เทศบาลตำบลขนอม มีความประสงค์จะทำการ ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอด LED กำลังวัตต์ ๑๐๐ วัตต์ (29 ส.ค 2559)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน ๒ หลัง (29 ส.ค 2559)
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วยกันในรูปแบบประชารัฐ ช่วยดูแลเพิ่มจำนวนพื้น (29 ส.ค 2559)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ 13 และ รุ่นที่ 14 คืนคนดีสู่สังคม สนองนโยบายรัฐบาลและ คสช. (29 ส.ค 2559)
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะ จัดทำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหว (26 ส.ค 2559)
  เทศบาลตำบลปากนครมีความประสงค์จะทำการประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สายพัฒนาการชายทะเล ช่วงสะพานบางลุงต้ม ชายทะเล หมู่ ๑ ตำบลปากนคร (26 ส.ค 2559)
  กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นศ. ๒๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ (25 ส.ค 2559)
  จ.นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2559 (23 ส.ค 2559)
  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ ๑๖ มีความประสงค์จะทำการ ขายทอดตลาด เครื่องจักร ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๓ รายการ (23 ส.ค 2559)
  เทศบาลตำบลท้องเนียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดธารทอง – ชายทะเล หมู่ที่ ๖ (23 ส.ค 2559)
  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ำให้คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ชี้แจงหลักเกณฑ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (19 ส.ค 2559)
  ผู้สูงอายุจำนวนมาก เข้าร่วมงานมหกรรมผู้สูงวัยฟันดี วิถีคนคอน ปี 2559 เน้นให้ผู้สูงอายุเอาใจใส่ดูแลสุขภาพช่องปาก (19 ส.ค 2559)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายบ่อโพธิ์ – ไสท้อน ช่วงที่ (19 ส.ค 2559)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาลตำบลชะอวด – ขอนหาด (08 ส.ค 2559)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแจ่ม – บ้านนายประเสริฐ เสนดำ (08 ส.ค 2559)
  มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการระบบท่อระบายน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา (08 ส.ค 2559)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกไทรงาม หมู่ที่ 1,11,2 ตำบลขุนทะเล อำเภอ (08 ส.ค 2559)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลวงพ่อแดง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ (08 ส.ค 2559)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะทำการสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ (04 ส.ค 2559)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ที่หน้าศาลากลางจังหวัด (04 ส.ค 2559)
  ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง (02 ส.ค 2559)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม “BIG DAY/BIKE FOR VOTE” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิไปออกเสียงลงประชามติ และเวทีแสดงความคิดเห็นร่างร (02 ส.ค 2559)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสะท้อน นาชี (29 ก.ค 2559)
  สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ค 2559)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ (14 ก.ค 2559)