QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
รายการเด่นในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๓.๕ MHz
รายการสภากาแฟ ดำเนินรายการโดยจิรา วงศ์สวัสดิ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น. นำเสนอเกี่ยวกับข่าวการเมือง ประเด็นร้อนที่น่าสนใจในปัจจุบัน ข่าวสารในท้องถิ่นเป็นการสนทนาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เปิดสายให้คนฟังรวมรายการแสดงความคิดเห็น
 
ผู้ว่าสวัสดีเมืองนคร ดำเนินรายการโดยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น. บอกเล่าเรื่องราว ข่าวสาร ความเป็นไปของเมืองนครฯ
   
รายการลั่นกลองเพล ดำเนินรายการโดย พรชัย โชติวรรณ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา ๑๑.๑๐-๑๒.๐๐ น. ร่วมขับเคลื่อนชุมชน อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และร่วมรณรงค์วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 
 
รายการเพื่อบ้านเพื่อเมือง ดำเนินรายการโดย ประพันธ์ สุวรรณ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น. รณรงค์สร้างสรรค์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ พัฒนาบ้านเมือง เป็นรายการสนทนา สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กดสายให้คนฟังโทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็น
   
รายการรัฐสภาของเรา ดำเนินรายการโดย สมันญา ทมธิแสง ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๗.๑๐ – ๑๘.๐๐ น. นำเสนอความรู้เรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียนรู้กระบวนการทางการเมืองอย่างง่ายในระบบรัฐสภา โดยนำเสนอเป็นช่วงต่าง ๆ และสนทนากับสมาชิกรัฐสภา
   
รายการที่ผลิตโดยส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.