QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ภาพลักษณ์องค์กร
การประชาสัมพันธ์
 
     1. การเปิดองค์กรสู่การยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยองค์กรและบุคลากร  สวท.นครศรีธรรมราช เป็นบุคลากรที่ได้รับการยอมรับของส่วนราชการภาครัฐ และเอกชนอยู่แล้ว  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ในนโยบาย โครงการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด  และระดับภาค  แต่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น มีการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
     2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร  เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพในงานด้านการประชาสัมพันธ์
 
     3. จัดทำป้ายสี่มุมเมือง ในจุดที่คลื่น สวท.นครศรีธรรมราช  ส่งกระจายเสียงไปถึง  ในลักษณะของป้ายบอกเส้นทาง ของสำนักงานทางหลวง  และป้ายคัทเอ้าท์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
 
     4. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ด้านการกระจายเสียง  มีสปอต จิงเกิล หลากหลายรูปแบบ เผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้ฟังมากขึ้น
 
     5. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในโครงการหรือนโยบายสำคัญ ๆ ประชาชนรู้สึกมีความเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของสังคมร่วมกัน
   
แผนสร้างเครือข่าย สวท.นครศรีธรรมราช
 
1. เครือข่ายด้านวิชาการ
        1.1 สนับสนุนวิทยากรด้านข่าว รายการ การประชาสัมพันธ์
        1.2 จัดฝึกอบรมความรู้ ตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์
        1.3 เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ
 
2. เครือข่ายด้านวิทยุกระจายเสียง
        2.1 แสวงหาความร่วมมือถ่ายทอดรายการของสถานีให้เพิ่มขึ้นทั้งวิทยุและหอกระจายข่าว
        2.2 เปิดโอกาสให้วิทยุในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ ของสถานี
        2.3 ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม สร้างผู้รายงานข่าวภาคประชาชน
 

3. เครือข่ายด้านสื่อมวลชน
        3.1 เป็นแกนกลางในการประสานงานกิจกรรมของสื่อสารมวลชน
        3.2 สนับสนุนข่าวสารทั้งแบบให้เปล่า และแลกเปลี่ยน
        3.3 เป็นตัวแทนภาครัฐในการประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสื่อมวลชน
 
4. เครือข่ายการให้คำปรึกษา
        4.1 ให้คำปรึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชนด้านสื่อวิทยุ
        4.2 ให้คำปรึกษาลูกค้าของสถานีในด้านการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร
        4.3 เสนอแผนพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์แก่องค์กรที่ยังด้อย
 
5. เครือข่ายด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
        5.1 ขยายเครือข่ายด้านการตลาดสู่ตัวแทนภายนอก โดยมีผลตอบแทน
        5.2 การดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการเป็นการตอบแทน
        5.3 ประสานงานกับ สวท.ต่างๆ ในรูปแบบ Cluster เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการลูกค้า
        5.4 หาผู้สนับสนุน หรือกองทุนจากส่วนกลางมาสนับสนุนรายการในท้องถิ่น
   
แผนการหารายได้ สวท.นครศรีธรรมราช
 
     1. เสนอแผนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่ผ่านการอนุมัติของสภา เพื่อสนับสนุนอย่างยั่งยืน
 
     2. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเฉพาะกิจของหน่วยงานในจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณสู่สถานี
 
     3. เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งความไว้วางใจ และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ด้านสื่อวิทยุในโอกาสต่อไป
 
     4. หารายได้จากการร่วมผลิตรายการกับองค์กร และภาคเอกชนต่างๆ
 
     5. หารายได้จากการให้บริการของสถานี
          5.1การให้เช่าเวลาผลิตรายการ
          5.2 การบริการผลิตและวางสปอต
          5.3 การผลิตสารคดีส่งเสริมภาพลักษณ์
          5.4 การถ่ายทอดสดนอกสถานที่
 
     6.   การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจร (Organizer)
 
     7.   การจัดกิจกรรม (Event) โดยใช้งบประมาณจากผู้ว่าจ้าง
 
     8.  จัดRoad show บริการของสถานีอย่างสม่ำเสมอ
 
     9.   แสวงหาผู้สนับสนุนจากส่วนกลางมาสนับสนุนรายการในท้องถิ่น
 
     10. ร่วมมือกับ สวท. ต่างๆ ในรูปแบบ Cluster เพื่อขยายพื้นที่บริการตามความต้องการของลูกค้าระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ