QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
 
 
 
นางทัดทรวง บุญธรรม
ผู้อำนวยการ
 
ฝ่ายช่างเทคนิค
ฝ่ายรายการ
ฝ่ายข่าว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวิวัฒน์ สุขสงวน
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค
นายสุรชัย รอดแก้ว
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายนุตพงษ์ อินทร์สังข์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายอาราม อุไรกุล
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายภานุพงศ์ หนูคง
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นางสาวสมันญา ทมธิแสง
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายรายการ
นางรวยริน ทองชู
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายข่าว
 
 
นางภาวิณี บุญเนื่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวิโรจน์ หนูคง
พนักงานขับรถ
นาย ธนาวุฒิ คล้ายจันทร์
พนักงานขับรถ
นางมาลา หนูคง
แม่บ้าน
นายปรีชา สังค์ขภาพ
รปภ. และคนสวน