QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์
 
      สื่อวิทยุมืออาชีพ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นอาเซียน
   
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
2. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น
3. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้านสู่ประชาชน
4. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. เพื่อให้ประชาชนได้รับความบันเทิง  
   
พันธกิจ ด้านเผยแพร่ ด้านผลิต ด้านรับฟัง และสร้างเครือข่าย
 
1. นำข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐสู่สาธารณะ
2. ส่งเสริม เผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้หลักการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
5. พัฒนาด้านเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพทางด้านเทคน
6. บริหารจัดการรูปแบบรายการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล
7. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
8. การสื่อสารแบบ 2 ทาง
9. นำข้อมูลจากสาธารณะสู่ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
10. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
11. เป็นศูนย์กลางของสื่อมวลชนในจังหวัด
12. ขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านสื่อมวลชน      
   
การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 
     1.  การเปิดองค์กรสู่การยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยองค์กรและบุคลากร  สวท.นครศรีธรรมราช เป็นบุคลากรที่ได้รับการยอมรับของส่วนราชการภาครัฐ และเอกชนอยู่แล้ว  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ในนโยบาย โครงการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด  และระดับภาค  แต่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น มีการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
     2.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร  เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพในงานด้านการประชาสัมพันธ์
 
     3. จัดทำป้ายสี่มุมเมือง ในจุดที่คลื่น สวท.นครศรีธรรมราช  ส่งกระจายเสียงไปถึง  ในลักษณะของป้ายบอกเส้นทาง ของสำนักงานทางหลวง  และป้ายคัทเอ้าท์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
 
     4. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ด้านการกระจายเสียง  มีสปอต จิงเกิล หลากหลายรูปแบบ เผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้ฟังมากขึ้น
 
     5. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในโครงการหรือนโยบายสำคัญ ๆ ประชาชนรู้สึกมีความเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของสังคมร่วมกัน